ergazomenos

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ “ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ”
ΑΣ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Στο σημερινό εργασιακό μεσαίωνα που έχει περιέλθει η Ελλάδα, με μεγάλη ευθύνη όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά και της κάκιστης λειτουργίας των συντεχνιακών/συνδικαλιστικών οργανώσεων, χρειάζονται κατά προτεραιότητα σοβαρές αλλαγές.

Η σχέση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη είναι μία σχέση κοινού συμφέροντος, όπου ο ένας δεν πρέπει να κανιβαλίζει τον άλλον, αλλά να αντιλαμβάνεται ότι είναι μία σχέση βαθιά συμβιωτική που η καλή ισορροπία της εξασφαλίζει την κοινή επιβίωση και ανάπτυξη.

Θα περιμέναμε ο ΣΥΡΙΖΑ ως νέα κυβέρνηση να βάλει προτεραιότητα στα ζητήματα αυτά με δικαιοσύνη προς όλες τις πλευρές. Όμως η πρώτη του πράξη ήταν να ικανοποιήσει τους συνδικαλιστές της πιο ευνοημένης ομάδας εργαζομένων στη ΔΕΗ, όπου εκτός από τη κακή αυτή πρακτική, όλοι οι άλλοι Έλληνες που διαφωνούσαμε για την προνομιακή διευθέτηση, ήπιαμε και το “ξυδάκι” που μας πότισε ο αχαρακτήριστος Φωτόπουλος.

Η “’κοινωνία αξιών” ζήτησε να συναντήσει τον Υπουργό Εργασίας και τους υπεύθυνους Υφυπουργούς, για να προτείνει το πλήρες πρόγραμμά της για τα Εργασιακά θέματα και για την ανεργία.
Προγραμματίζει επίσης ημερίδα για τα θέματα εργασίας όπου θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα και την πρότασή της για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής, του “Συνηγόρου του Εργαζομένου”.

Η ανεξάρτητη αυτή αρχή θα μπορεί να καλύψει με τον διαμεσολαβητικό της ρόλο ένα τεράστιο κενό που υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων, του εργοδότη, των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της “επιθεώρησης εργασίας’’ και του νομοθέτη, για την προστασία των δικαιωμάτων του εργαζομένου, την καταπολέμηση της οιασδήποτε κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Το Σ.ΕΠ.Ε. (Επιθεώρηση Εργασίας), έχει τεχνοκρατικό κυρίως έργο και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις αποστολές που προτείνουμε να αναλάβει ο “Συνήγορος του Εργαζομένου” διότι είναι υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας με ότι δεσμεύσεις, ελλείψεις ευελιξίας και δουλείες μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ “ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ’
1. Ο Συνήγορος του Εργαζόμενου καλείται να:
– Εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά σε όλους τους εργαζόμενους, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που αναδεικνύουν.
– Να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.
– Να προασπίσει και να προάγει τα νόμιμα συμφέροντα του εργαζομένου,
– Να προωθήσει την αρχή της ίσης εργασιακής μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισμού.
2. Ο Συνήγορος του Εργαζόμενου να ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες εργοδοτικών οργάνων, ιδιωτικών και δημοσίων, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.
3. Ο Συνήγορος του Εργαζομένου δεν θα επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής.
4. Ο Συνήγορος του Εργαζομένου να συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει το έργο της Αρχής, παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προς βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συναφών δημοσίων υπηρεσιών.
5. Ο Συνήγορος του Εργαζομένου να δύναται κατά την έρευνα των υποθέσεων να ζητεί τη συνδρομή του ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας) ή άλλων ελεγκτικών σωμάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
6. Μετά το πέρας της έρευνας ο Συνήγορος του Εργαζομένου, εφόσον το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, μπορεί να συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαμεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος του εργαζομένου.
7. Το προσωπικό της Αρχής να υπέχει καθήκον εχεμύθειας για έγγραφα και στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και είναι απόρρητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εξαιρούνται από το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κάθε άλλη συναφή διάταξη.

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s