koinonia axion LOGO

Οι επιχειρήσεις  προσπαθούν να επιβιώσουν σήμερα σε μία αγορά καθηλωμένη, με τεράστια αβεβαιότητα, έλλειψη ρευστότητας και εμπιστοσύνης. Οι προκαταβολές φόρων, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι έκτακτες εισφορές, ο υψηλός ΦΠΑ, οι ακάλυπτες επιταγές και η αδυναμία των περισσότερων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,  στρεβλώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τους όρους των συναλλαγών.

Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Το πιστωτικό σύστημα περιορίζεται σε επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις, με το κόστος του χρήματος να είναι εξαιρετικά υψηλό, δημιουργώντας συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ασφυξίας στις επιχειρήσεις και στην αγορά. Οι πλείστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υστερούν σε θέματα οργάνωσης, δικτύων και χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Το υψηλό κόστος ενέργειας επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, εν τέλει, των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις συναντούν ένα δαίδαλο γραφειοκρατικών και άλλων  τεχνικών εμποδίων, δυσχεραίνοντας  τις εξαγωγές, που είναι τόσο απαραίτητες για την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της  σημερινής κρίσης και η τόνωση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στον επαναπροσδιορισμό  της παραγωγικής μας βάσης, στην  αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής και στον υποστηρικτικό ρόλο του κράτους.

Η “κοινωνία αξιών” πρεσβεύει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που σηματοδοτεί την μετάβαση από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια και από το χαμηλό κόστος στη διαφοροποίηση.  Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα  δεν πρέπει να κατευθύνονται μόνο στην τιμή, αλλά και στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση, την ποιότητα, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την ονομασία και τη φήμη.

Για την “κοινωνία αξιών” η Ελλάδα, πέρα από τους τομείς που έχει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο αγροτικός τομέας, ο ορυκτός πλούτος, η ενέργεια κλπ, μπορεί να γίνει ανταγωνιστική σε αρκετές επιλεγμένες «σφήνες» (niches) της αγοράς,  όπως τα φυτικά καλλυντικά, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και τα εξειδικευμένα τεχνολογικά προϊόντα.

Για την “κοινωνία αξιών” έμφαση  πρέπει να δοθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη με βάση τους ανθρώπους, τους πόρους και τα φυσικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Η “κοινωνία αξιών” στηρίζει με κάθε τρόπο την επιχειρηματικότητα. Η επιχείρηση είναι ο κορμός της ανάπτυξης και το κράτος οφείλει να παρέχει το σωστό περιβάλλον στον επιχειρηματία, και θεσμική ασφάλεια στους εργαζομένους. Ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να είναι αυτός του αρωγού της επιχειρηματικότητας, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες δομές, οι οποίες θα πρέπει να είναι λιτές και αποτελεσματικές, να έχουν ισορροπία ανάμεσα στην συγκέντρωση και την αποκέντρωση των ελέγχων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών, να έχουν μηχανισμούς ολοκλήρωσης και συντονισμού και να αποτελούν σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα λογιστικής, διοίκησης και ελέγχου.

Το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει :

  • Λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα.
  • Αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης.
  • Σταθερό, διάφανο φορολογικό σύστημα.
  • Σταθερά επενδυτικά κίνητρα.
  • Να ενισχύει τις εξαγωγικές εταιρείες, με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων,  και την συστηματοποίηση της οικονομικής διπλωματίας.
  • Να ενισχύει την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και τον έλεγχο της απόδοσης των επενδύσεων που απορρέουν από αυτά.

Απαιτείται η χάραξη μιας εθνικής, σταθερής, διαχρονικής στρατηγικής  που να υλοποιείται, ανεξαρτήτως κυβερνητικών σχηματισμών, η οποία να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη μακροχρόνια δέσμευση των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Προτείνουμε 58 μέτρα, με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση και ρευστότητα των επιχειρήσεων, τη δικαιοσύνη, τη φορολογική και ασφαλιστική πολιτική, τις εργασιακές σχέσεις, την αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων, την εξωστρέφεια, την εκπαίδευση, τις  επενδύσεις, τη δικτύωση και το χωροταξικό σχεδιασμό. 

Φροσελίνα Μπαχαρίου, Οικονομολόγος, υπεύθυνη τομέα Οικονομίας “κοινωνίας αξιών”

1 Χρηματοδότηση Δημιουργία επενδυτικής τράπεζας ειδικού σκοπού για ΜμΕ.
2 Χρηματοδότηση Να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα διαπραγματευτικά μέσα μεταξύ των τραπεζών και των ΜμΕ σε ό,τι αφορά την αναχρηματοδότηση και/ή την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων, με εφικτή μείωση των επιτοκίων.
3 Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων χρηματοδοτικών θεσμών (factoring, leasing, franchising κλπ.) και δημιουργία κατάλληλου ενημερωτικού δικτύου των επιχειρηματιών για τους θεσμούς αυτούς.
4 Χρηματοδότηση Επανεξέταση των απαιτήσεων εγγυήσεων που ισχύουν την περίοδο αυτή, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εφαρμογής τους και τις μεθόδους αποτίμησης. Η τρέχουσα διαδικασία που προβλέπει την εφαρμογή των αποτιμήσεων που επικρατούν στην αγορά, και δεν αναπροσαρμόζονται, αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση των πιστώσεων προς τις ΜμΕ.
5 Χρηματοδότηση Αναθεώρηση και Βελτίωση των όρων συμμετοχής στο ΤΕΜΠΜΕ ώστε να αποκτήσουν περισσότερες επιχειρήσεις πρόσβαση σ ́ αυτό.
6 Χρηματοδότηση Προώθηση εγγυοδοτικών προγραμμάτων που να μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά με τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ, του Jeremie και της ΕΤεΠ.
7 Χρηματοδότηση Συνδυασμός των προγραμμάτων επιχορηγήσεων και των πιστωτικών διευκολύνσεων. Τα προγράμματα επιχορήγησης της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστούν με πιστωτικές διευκολύνσεις των εγχώριων τραπεζών προκειμένου να υποστηριχθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας.
8 Χρηματοδότηση Διευκολύνσεις και χρηματοδότηση κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε επιλεγμένες (βάσει έγκριτης λίστας) διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις και διαγωνισμούς.
9 Χρηματοδότηση Υιοθέτηση διαφανούς μηχανισμού χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.
10 Ρευστότητα Άμεσος συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου και συγχρόνως   εξόφληση υποχρεώσεων του Δημοσίου για προμήθειες εντός 30 ημερών, με την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/7/ΕΕ.
11 Ρευστότητα Σταδιακή εξάλειψη του ορίου μεταχρονολόγησης των επιταγών, ώστε να μειωθούν σε βάθος χρόνου τα προβλήματα ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
12 Δικαιοσύνη Βελτίωση στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, που θα ευνοήσει το συνολικό επιχειρηματικό  περιβάλλον και το κλίμα ασφάλειας στους επενδυτές.
13 Δικαιοσύνη Βελτίωση του Πτωχευτικού Δικαίου.
14 Φορολογική Πολιτική Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
α) υπό την προϋπόθεση διατήρησης / δημιουργίας θέσεων απασχόλησης,
β) στη μεταβίβαση της επιχείρησης
γ) στις επενδύσεις
15 Φορολογική Πολιτική Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜΜΕ, μέρος των κερδών, το 30% να μην φορολογείται υπό την προϋπόθεση ότι επενδύεται στην επιχείρηση.
16 Φορολογική Πολιτική Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 19% (από 23%) και 9% (από 13%)
17 Φορολογική Πολιτική Μείωση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, δημοτικής φορολογίας, φόρων πολυτελείας. Ειδικά για τους ΕΦΚ στην ενέργεια, αυξάνουν υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, καθώς είναι πολύ μεγαλύτεροι από εκείνους που επιβάλλουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και από τα όρια που αναφέρονται στις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.
18 Φορολογική Πολιτική Φορο-ελαφρύνσεις για 3 χρόνια για τις νέες επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό, και παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής.
19 Φορολογική Πολιτική Φοροαπαλλαγή επαναπατριζόμενων κεφαλαίων που επενδύονται σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και με καινοτόμα χαρακτηριστικά.
20 Φορολογική Πολιτική Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και αντικατάστασή του με εισφορά 1‰ επί του τζίρου σε όλες τις επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας (τραπεζικός τομέας, χρηματοπιστωτικός, ναυτιλιακός κλπ) και ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιωτικές, δημόσιες).
21 Φορολογική Πολιτική Ελάφρυνση κόστους μεταβίβασης επιχειρήσεων από κληρονομική διαδοχή για να μπορέσουν πολλοί νέοι να αναλάβουν την επιχείρηση των συνταξιούχων γονέων.
22 Φορολογική Πολιτική Εναρμόνιση της φορολόγησης εταιρειών και διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών από άλλες χώρες της ΕΕ
23 Φορολογική Πολιτική Κατάργηση του απαρχαιωμένου, μοναδικού στην Ευρώπη ΚΒΣ που στην πράξη ευνοεί φαινόμενα συνδιαλλαγής.
24 Φορολογική Πολιτική Δημιουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, όχι ποινές, στις επιχειρήσεις για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (παράλληλη υπηρεσία με τις ελεγκτικές αρχές).
25 Φορολογική Πολιτική Σταδιακή διεύρυνση  της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Να δοθεί η δυνατότητα υιοθέτησης της από όλους τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
26 Φορολογική Πολιτική Καταπολέμηση του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου με αποτελεσματικούς ελέγχους στην πηγή της διακίνησης.
27 Ασφαλιστικά Μείωση των εργοδοτικών εισφορών, με παράλληλη αύξηση των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία.
28 Ασφαλιστικά Διευκόλυνση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, με την δυνατότητα σταδιακής καταβολής των εργοδοτικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.
29 Ασφαλιστικά Διαγραφή των προσαυξήσεων που έχει επιβάλει το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ από 1-1-2010 έως και σήμερα και μη επιβολή νέων τουλάχιστον μέχρι και 31-12-2014. Νέα ρύθμιση, για τις πραγματικές εισφορές και μόνο, αποσυνδεμένη από την καταβολή τρεχουσών εισφορών.
30 Ασφαλιστικά Η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας. Αναθεώρηση των γραφειοκρατικών, άκαμπτων διαδικασιών που οδηγούν εργοδότες και εργαζόμενους σε αδυναμία συμμόρφωσης.
31 Ασφαλιστικά Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ για καλύτερη διαχείριση των σχέσεων της ζήτηση και της  προσφοράς εργασίας , με  εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των μεθόδων παρέμβασης και ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
32 Εργασιακά Να αναμορφωθεί το εθνικό πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι συμβάσεις να ρυθμίζουν αμοιβές και όρους εργασίας, καθώς και αποζημίωση για απολυόμενους.
33 Εργασιακά Επιδότηση στην εργασία και όχι στην ανεργία. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας 12 μηνών για νέους άνεργους έως 30 ετών, με επιδότηση κατά το ήμισυ του μισθολογικού κόστους από τον ΟΑΕΔ (πλέον της ασφάλισης).
34 Επιτροπή Ανταγωνισμού Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να λειτουργεί ανεξάρτητη και επαρκώς στελεχωμένη ώστε να αναλάβει την επίβλεψη όλων των αγορών, να ελέγξει τις μονοπωλιακές πρακτικές, και να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.
35 Επιτροπή Ανταγωνισμού Εντατικότεροι έλεγχοι στους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών,  με ιδιαίτερη έμφαση στις τριγωνικές συναλλαγές σε όλο το φάσμα της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός).
36 Κοινοτικά Προγράμματα Σύσταση ενιαίας διαχειριστικής αρχής για την αποφυγή επάλληλων ή επικαλυπτόμενων προγραμμάτων: Λειτουργία συντονιστικής υπηρεσίας σε επίπεδο υπουργείων για το σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή των προγραμμάτων, παροχή πληροφοριών, ενημερωτικών, στοιχείων και στατιστικών δεδομένων, για την πορεία των προγραμμάτων αλλά και για την απορροφητικότητα των κονδυλίων.
37 Κοινοτικά Προγράμματα Προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία, στη καινοτομία, και στην εξωστρέφεια.
38 Κοινοτικά Προγράμματα Επιτάχυνση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στις ΜΜΕ
με ορισμένες τροποποιήσεις:
•  Ένα συγκεκριμένο ποσοστό να κατευθύνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
• Το γραφειοκρατικό κόστος πρέπει να μειωθεί γιατί αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο.
• Αντιμετώπιση της έλλειψης πληροφόρησης με διάφορους τρόπους (π.χ. επισύναψη ενημερωτικών φυλλαδίων με τους λογαριασμούς του ΟΑΕΕ).
• Χαλάρωση προϋποθέσεων / υποχρεώσεων συμμετοχής όπως είναι η προϋπόθεση ανοδικού κύκλου εργασιών για τα προηγούμενα χρόνια.
39 Κοινοτικά Προγράμματα Επαναπροσδιορισμός των απαιτήσεων εγγυήσεων από τις τράπεζες και τις ΜμΕ που συμμετέχουν στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα και την αποτίμησή τους.
40 Εξωστρέφεια Εφαρμογή στρατηγικής που να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας σε περισσότερες αγορές και σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με τους εξής στόχους:
• Τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών των επωνύμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων σε βάρος των εξαγωγών χύμα προϊόντων
• Την αύξηση των μεριδίων που κατέχει στις διάφορες διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές στις οποίες κατέχει χαμηλά μερίδια αγοράς.
• Την διείσδυση σε νέες δυναμικές αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών.
41 Εξωστρέφεια Μείωση της γραφειοκρατίας με την δημιουργία Διεύθυνσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων (εναλλακτικά το έργο αυτό μπορεί να ανατεθεί στα κατά τόπους επιμελητήρια)
42 Εξωστρέφεια Ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις Τράπεζες στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης τους, προγράμματα ΕΣΠΑ, κλπ.
43 Εξωστρέφεια Αυτόματη είσπραξη του εξαγωγικού ΦΠΑ, αντιστάθμιση των οφειλών των εξαγωγικών επιχειρήσεων προς το κράτος (ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία κερδών, προκαταβολή φόρου, κλπ) με την οφειλόμενη επιστροφή Φ.Π.Α.
44 Εξωστρέφεια Κινητοποίηση και αξιοποίηση της διασποράς, τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα όσο και σε ό,τι αφορά την προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών.
45 Εκπαίδευση Επιμόρφωση νέων επιχειρηματιών από στελέχη – μέντορες, σχετικά με τη κατάρτιση business plan, marketing plan, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κλπ, συμβουλευτική υποστήριξη για τη διενέργεια έρευνας αγοράς καθώς και άλλων αναγκών των νέων επιχειρηματιών και με επιτόπια Πρακτική εξάσκηση στις εταιρείες μέλη μας
46 Εκπαίδευση Εισαγωγή και Ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματική διάσταση της οικονομίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (οπωσδήποτε) εκπαίδευση.
47 Εκπαίδευση Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) με στόχο την εξειδίκευση στελεχιακού δυναμικού σε τομείς αιχμής όπως οι διάφορες μορφές τουρισμού, οι αγροτικές καλλιέργειες, ο σχεδιασμός προϊόντων, η τυποποίηση κλπ
48 Εκπαίδευση Σύνδεση της έρευνας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με μικρές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας.
49 Καινοτομία Υποστήριξη της Πολιτείας για το συντονισμό και την ανάπτυξη cluster καινοτομίας.
50 Νεανική Επιχειρηματικότητα Διοργάνωση και υποστήριξη εργαστηρίων, σεμιναρίων και διαγωνισμών που αφορούν την νεανική επιχειρηματικότητα.
51 Δίκτυα Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης μέχρι το 2015 όλων των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
52 Δίκτυα Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου που θα διευκολύνει τις μεταφορές και άμεση συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή
53 Δίκτυα Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων για επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί και η δικτύωση των επιχειρήσεων (clusters, συνεταιρισμοί κ.α), ιδιαίτερα των μεταποιητικών.
54 Δίκτυα Δημιουργία ‘’Ζωνών Καινοτομίας’’: Θεσμοθέτηση κατάλληλων ρυθμίσεων για τη μετατροπή των ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε ‘’Ζώνες Καινοτομίας’’, φυλασσόμενες (συνδυαστικά αστυνομία και ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης) .
55 Επενδύσεις Προώθηση στοχευμένων παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές, με την συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα (δυνατότητα ΣΔΙΤ, μπορούν  να συμπεριληφθούν και κοινοτικοί πόροι), θα έχουν ισχυρή θετική επίδραση στη αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας.
56 Επενδύσεις Άμεσα μέτρα επανεκκίνησης και ενίσχυσης του κλάδου κατασκευών, δημοσίων έργων και υποδομών.
57 Χωροταξικά Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να αρθούν τα εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης σε πολλές περιοχές της χώρας.
58 Χωροταξικά Αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας με στόχο τον περιορισμό της άναρχης και ανισόρροπης επέκτασης των πολυκαταστημάτων και των μεγάλων εμπορικών κέντρων τύπου.

Πηγή: http://marketnews.gr/article/10859/58_metra_kai_oxi_logia_gia_thn_epixeirhmatikothta 


About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s