koinonia axion LOGOΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) στη χώρα μας περιορίζεται στις διαχειριστικές δράσεις, όπως είναι η καθαριότητα, η πολεοδομία, περιβάλλον, οι τοπικές υποδομές, δρόμοι, πλατείες, ύδρευση, αποχέτευση. Η αποστολή της ΤΑ χρειάζεται να επαναπροσδιορισθεί ούτως ώστε ν αποτελέσει βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και ευημερίας, ανάπτυξης του πολιτισμού, της παιδείας και της νοοτροπίας των πολιτών.

Οι προτάσεις μας που ακολουθούν για την ΤΑ αφορούν αυτή την αποστολή της.

Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση οργανισμών ΤΑ με βάση τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν, το μέγεθος τους και τις επιχειρησιακές δραστηριότητές τους.

Στελέχωση με βάση το οργανόγραμμα με εμπειρογνώμονες και ικανά διοικητικά στελέχη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα αιρετά στελέχη.

Ουσιαστική βελτίωση του μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Υποχρεωτική διοικητική επιμόρφωση όλων των αιρετών στελεχών πριν καταλάβουν θέσεις εκτελεστικής εξουσίας όπως Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών οργανισμών ή επιχειρήσεων.

Βελτίωση των νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών και λογιστικών συστημάτων και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (ορκωτοί λογιστές).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ Ο.Τ.Α.

 • Θέσπιση ειδικού ποσοστού στο τέλος ακίνητης περιουσίας ως έσοδο για τους Ο.Τ.Α. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σταθερού εσόδου στους Ο.Τ.Α. σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση όπου τα έσοδα των Ο.Τ.Α., είναι ποσοστό επί του Φ.Π.Α. και τη φορολογία φυσικών προσώπων που διαφοροποιείται κάθε χρόνο.
 • Θέσπιση μακροπρόθεσμου δανείου για αναχρηματοδότηση παλαιότερων οφειλών.
 • Συγκέντρωση όλων των οφειλών των Ο.Τ.Α. και με την εγγύηση  των εσόδων από ποσοστό επί του φόρου ακίνητης περιουσίας, μακροχρόνιος δανεισμός από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή χώρες (Κίνα, Ρωσία κ.λπ.) για την εξόφληση παλαιότερων οφειλών.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

 • Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. και αξιοποίησή της με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Με τη μέθοδο αυτή κατασκευάζονται και έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων (πλατείες, μεγάλες ελεύθερες εκτάσεις κ.λπ.)
 • Καθιέρωση δραστηριοτήτων εντός των ανωτέρω αναφερόμενων χώρων, που θα αποφέρουν έσοδα (themeparks, skateboard, παγοδρόμιο, καφετέρια, internetkiosk κ.λπ.)
 • Παραχώρηση των χώρων με τη μέθοδο της ανάπλασης και του facilitymanagement σε ιδιώτες. Με την ίδια μέθοδο να γίνεται και η αξιοποίηση κτιρίων

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων μηχανημάτων με άλλα μικρότερης κατανάλωσης (οχήματα αποκομιδής σκουπιδιών κ.λπ.) με τη μέθοδο του leasing.
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας οδοφωτισμού με λάμπες χαμηλής κατανάλωσης led.
 • Δημιουργία υπόγειων δοχείων απορριμμάτων για αποσυμφόρηση των δρόμων
 • Καθιέρωση εκτεταμένης κομποστοποίησης (φυτικών, οργανικών κ.λπ. αποβλήτων) και εκστρατεία ενημέρωσης για διαχωρισμό απορριμμάτων στη πηγή
 • Τοποθέτηση διαφορετικών κάδων για διαχωρισμό (χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου)
 • Δημιουργία πράσινων σημείων (με τη μορφή supermarkets) για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων.
 • Ο διαχωρισμός προϊόντων και η πώλησή τους θα δημιουργήσει ένα σημαντικό έσοδο για τους Δήμους. Άλλωστε τώρα καθιερώνεται η χρέωση των Δήμων σύμφωνα με το βάρος των απορριμμάτων τους, συνεπώς είναι απαραίτητη η προσπάθεια μείωσης του όγκου τους.

Τα έργα για τα απορρίμματα και οι προμήθειες κάδων και απορριμματοφόρων επιδοτούνται κατά 90% από της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Ανακατανομή θέσεων για καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών παράλληλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Internet, κινητή τηλεφωνία)
 • Δημιουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης των πολιτών ώστε να συμμετέχουν ηλεκτρονικά με κατάθεση απόψεων για σημαντικά

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s